Sådan bruger vi data

Print side

Hent som pdf

 

Politik for registrering og brug af data i Coops medlemsprogram

Gældende fra den 1. maj 2010 opdateret september 2013

1. Baggrund

Coops medlemsprogram drives i fællesskab af Coop amba, Coop Danmark A/S (nedenfor tilsammen benævnt ’Coop’) og de brugsforeninger, der er tilknyttet Coop.
Coops medlemsprogram består af:
 Et elektronisk medlemskort med eventuelle tilknyttede ekstrakort/bikort, som giver adgang til en række medlemsfordele i Coop, brugsforeningerne og hos en række partnere,
 Point på indkøb i Coops og brugsforeningernes fysiske og webbaserede butikker*, samt på køb hos nærmere angivne samarbejdspartnere,
 En personligt tilpasset hjemmeside under coop.dk, med personlig adgangskode,
 Personlig markedsføring, som kan til- eller frameldes efter ønske.

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).
Coop amba og Coop Danmark A/S er i fællesskab dataansvarlige efter persondataloven.
På illustrationen kan du se, hvordan bondata anvendes til at gruppere medlemmerne i forskellige indkøbsprofiler:

Sådan bruger vi data

* Enkelte varer og tjenester, f.eks. spil, tobaksvarer og håndkøbsmedicin giver ikke point.

2. Registrering af oplysninger

2.1 Person-, husstands- og interesseoplysninger
Enhver oplysning afgivet ved indmeldelse i Coop og brugsforeningerne registreres. Blandt andet registreres følgende: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mail adresse, butikstilhørsforhold samt husstands- og interesseoplysninger.
Coop abonnerer på CPR-registerets adresseoplysninger for at sikre, at adresseoplysningerne i medlemssystemet er så korrekte som muligt.
Medlemmerne opfordres i egen interesse til at kontrollere, at alle registrerede person-, husstands- og interesseoplysninger er korrekte, og til at opdatere dem, når det er aktuelt.
Opdatering kan ske via Coop.dk eller ved at skrive et brev eller sende e-mail til Medlemsservice.

2.2 Købsoplysninger
Enhver brug af medlemskortet og dertil hørende ekstrakort/bikort i Coop eller hos partnere registreres. Når medlemskortet eller dertil hørende ekstrakort/bikort anvendes i forbindelse med købet, registreres hvor og hvornår kortet er brugt, hvilke produkter, der er købt, og til hvilken pris købet er sket.

3. Brug af oplysninger

3.1. Købsoplysninger
Oplysninger om det samlede køb registeret på medlemskortet og dertil hørende ekstrakort/bikort bruges til at opgøre medlemmets pointsaldo, eventuel dividende og og øvrige opnåede medlemsfordele. Disse oplysninger er løbende tilgængelige for medlemmet på coop.dk.
Oplysninger om køb af enkeltprodukter bruges sammen med de afgivne person-, husstands- og interesseoplysninger til at placere medlemmet i en gruppe med en given indkøbsprofil. Dette sker løbende.
Når medlemmet logger på coopplus.dk med sit medlemsnummer og personlige adgangskode, fremkommer tilbud, herunder tilbud fra samarbejdspartnere. Tilbuddenes sammensætning er bestemt af medlemmets indkøbsprofil og de afgivne person-, husstands- og interesseoplysninger.
Oplysningerne om medlemmerne og deres køb bruges desuden statistisk af Coop til at opnå generel viden om forbrugeradfærd, til at udvikle medlemsprogrammet, til at udvikle og forbedre butikker, varesortiment og tilbud, og til udarbejdelse og udveksling af markedsanalyser med samarbejdspartnere. Der udveksles kun informationer, der ikke er personhenførbare.
3.2. E-mailadresse
En oplyst e-mailadresse bruges til at fremsende aktiveringslink, log-in koder, foreningsmeddelelser og – hvis medlemmet har givet specifik tilladelse – desuden til at fremsende tilbud om varer fra Coop eller samarbejdspartnere i medlemsprogrammet som beskrevet ovenfor under 3.1.

4. Oplysninger udleveres ikke til andre

Kun Coop har adgang til de i punkt 2 nævnte oplysninger. Oplysningerne udleveres ikke til tredjepart uden medlemmets samtykke til dette. Udlevering kan dog ske til en myndighed under hensyn til almenvellets interesse eller på baggrund af en dommerkendelse, f.eks. i forbindelse med opklaring af en lovovertrædelse. Tilbud, nyheder og medlemsfordele fra samarbejdspartnere udsendes altid til medlemmerne gennem Coop.
Vælger et medlem at benytte et tilbud fra en samarbejdspartner, indgår medlemmet i et direkte kundeforhold til partneren, og partneren vil i så fald have mulighed for selv at registrere de oplysninger, som medlemmet afgiver direkte til partneren.
Coop stiller krav om at partnerne har en ansvarlig datapolitik.

5. Indsigt i egne oplysninger

Ved at logge ind med medlemsnummer og personlig adgangskode på coop.dk har medlemmet adgang til at se egne oplysninger (bortset fra oplysninger om køb af enkeltprodukter).
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Medlemsservice, Roskildevej 65, 2620 Albertslund (Telefon 43 86 20 20).
Ved henvendelse vil Medlemsservice stille krav om dokumentation for at sikre, at oplysningerne kun udleveres til rette vedkommende.
Der opkræves et gebyr for dataudtræk af oplysninger ud over det, der er tilgængeligt for medlemmet via coop.dk. Gebyrets aktuelle størrelse kan oplyses af Medlemsservice.

6. Sletning af oplysninger

Person-, husstands- og interesseoplysninger slettes ikke, men kan opdateres, så længe medlemskabet består.
Købsoplysninger slettes senest 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er foretaget.
Ved udmeldelse eller anden form for medlemsophør slettes alle oplysninger, der ikke kræves opbevaret af hensyn til lovgivningen.

7. Sikkerhed

7.1. Hos Coop
Coop Danmark opfylder Datatilsynets sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger, der er anmeldt til Datatilsynet af en privat virksomhed. Det er f.eks. kun særligt autoriserede medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. Oplysningerne opbevares og behandles i et særligt sikret miljø. Operatører, der behandler data for CoopPlus fordelsprogram, skal leve op til tilsvarende sikkerhedsbestemmelser. Transmission af data mellem medlemmets PC og Coop sker SSL-krypteret.

7.2. Anbefalinger til medlemmet
Den personlige adgangskode til Coop.dk giver adgang til at se oplysninger om navn, adresse, pointopsparing mv. Medlemmet opfordres til at beskytte egne oplysninger ved ikke at udlevere den personlige adgangskode til uvedkommende. Hvis to medlemmer, der hører til samme husstand, har ønsket at få deres pointkonto sammenlagt, kan begge se oplysningerne via egen adgangskode.
E-mails fremsendes normalt ikke krypteret. Det er medlemmets ansvar at sikre sin e-mailadresse mod uautoriseret brug.

8. Ændringer

Ved ændringer i samtykkeerklæringen eller datapolitikken vil brugerne blive orienteret i forbindelse med log-on og skal ved fortsat log-on tilkendegive accept af de ændrede vilkår.

. .